Koszty magazynowania w logistyce

Koszty magazynowania w logistyce

Pozostałe 0 Comment

Logistyka jest złożonym procesem, na który składa się między innymi planowanie, realizowanie i kontrolowanie. Dzięki temu, również w działaniach określanych mianem magazynowania, zauważalne jest sprawne, efektywne oraz ekonomiczne działanie. Można przez to usprawniać przepływ surowców, obsługę klientów, transport, składowanie oraz właśnie magazynowanie. Jednak wszystkie te kroki mogą być podjęte jedynie w momencie poniesienia odpowiednich inwestycji finansowych. Sprawdź więc jakie są koszty magazynowania w logistyce!

Czym jest i jak rozwija się logistyka?

Obecnie żyjemy w czasach tak zwanej nowoczesnej gospodarki. Na jej współczesny kształt bezpośredni wpływ miały przeobrażenia ekonomiczne, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Na tle innych gałęzi przemysłu, coraz większego znaczenia, nabiera logistyka. Cechy logistyki określa się w siedmiu głównych zasadach. Dotyczą one właściwych: produktów, ilości, stanów, czasu, miejsca, klienta oraz ceny. Adekwatne do sytuacji rozważenie tych aspektów jest szansą na czerpanie zysków z działań logistycznych. A zaliczyć można do nich chociażby – poszerzenie dostępnego asortymentu, zwiększenie liczby zamówień, przyspieszenie obsługi zamówienia oraz wysyłki, poszerzenie oferty, czy też wdrażanie nowych, unowocześnionych kanałów sprzedaży. Wszystko to przekłada się na sprostanie wymaganiom, jakie stawiają klienci.

Jakie są koszty utrzymania zapasów?

Magazynowanie w logistyce wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków w postaci kosztów utrzymania przechowywanych zapasów. Duża część kosztów ponoszonych przez firmę na działania logistyczne wynika właśnie z tej aktywności. Bezpośrednio jest to powiązane z obowiązkiem składowania rezerw takich zasobów, który przejawia się tym, że na przestrzeniach do magazynowania składowane są jedynie średnie poziomy zapasów. Tak zwane koszty utrzymania zasobów można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Jedna z nich to wydatki ponoszone na właściwe magazynowanie. Druga grupa to koszty związane z zaangażowaniem kapitałów w finansowanie magazynowanych surowców i materiałów. Pod uwagę trzeba brać także koszty starzenia się zapasów.

Czym jest opłata za magazynowanie towarów?

Cena, jaką należy zapłacić za przechowywanie zapasów nie jest jednolita. Tego rodzaju opłata wiąże się z wieloma czynnikami. Wśród nich wymienia się chociażby:

  • wynagrodzenia dla pracowników
  • koszty środków trwałych, nietrwałych oraz niematerialnych
  • ilość zużytej energii oraz paliwa
  • wysokość rachunków opłacanych za media
  • koszty ewentualnych remontów, napraw i modernizacji
  • inwestycje związane z ubezpieczeniami
  • cena wdrożenia i użytkowania systemów informatycznych
  • dodatkowe koszty powiązane z ryzkiem pochodzącym z otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa

Czym są koszty magazynowania w logistyce?

Na koszty utrzymania zapasów składa się kilka istotnych elementów. Jedną z części składowych jest tak zwane zaangażowanie kapitałów w finansowanie zapasów. Głównym celem tych działań jest chociażby zilustrowanie korzyści związanych z kapitałem, gdyby środki finansowe zostały ulokowane w inny sposób. Wspomnieć należy także o tym, że ogół kosztów finansowania zapasów tworzą koszty własne, pochodzące od inwestorów, jak również kapitał obcy, którego źródłami mogą być na przykład kredyty lub pożyczki.

Koszty starzenia się zapasów – co to takiego?

Branża logistyczna musi borykać się z wieloma różnorodnymi problemami. Jednym z nich jest starzenie się zapasów. Dochodzi do niego w momencie, gdy wydłuża się czas składowania surowców, produktów i materiałów w magazynie. Może to doprowadzić do stopniowej utraty ich właściwości, a w skrajnych sytuacjach nawet do całkowitej utraty ich wartości. W języku branżowym używa się w tym celu pojęcia fizyczne starzenie się zapasów. Oprócz takiej formy starzenia się surowców wyróżnia się także starzenie się zapasów w wymiarze ekonomicznym, a przyczynami takiego stanu rzeczy może być sezonowość lub wprowadzanie nowych technologii. W takim przypadku zbyt długotrwałe przechowywanie surowców wpływa na utratę przez zapasy ich pierwotnych funkcji.

Podsumowanie

Branża logistyczna w XXI wieku cały czas prężnie się rozwija. Bezpośrednio przekłada się to na wzrost możliwości, jakimi zaczynają dysponować przedsiębiorcy w zakresie obniżenia kosztów magazynowania. Zadanie to ma wysoką rangę, ponieważ tego typu koszty stanowią prawie połowę wszystkich wydatków związanych z utrzymywaniem zapasów. Osiągnięcie sporych oszczędności w tym zakresie jest możliwe na przykład dzięki wdrożeniu procesów optymalizacyjnych. Prawidłowo zaimplementowane, mogą one usprawnić funkcjonowanie całego łańcucha dostaw, jak również obniżyć ponoszone w tym względzie wydatki. Do najpopularniejszych technik optymalizacyjnych należą: automatyzacja, reedukacja liczby pracowników, wynajmowanie powierzchni magazynowych, czy też dbałość o oszczędzanie światła oraz energii. Praktyczne dostosowanie się do tych zasada jest jednak dosyć trudne. Warto więc powierzyć te działania profesjonalnej firmie, działającej w branży logistycznej.

Leave a comment

Back to Top